≡ Menu

Learn to speak the Dothraki language

The Dothraki language is a fictional langauge wich is spoken by the nomadic tribe called ‘Dothraki’. A few simple examples of the Dothraki language:

– Hello – M’athchomaroon
– Hi – M’ath or M’ach
– Greetings to you all – Athchomar Chomakea
– Good morning – Aena Shekhikhi